முதல் வேலை

முதல் வேலை

பனி படர்ந்த காலை வேளையில் கானம் பாடி
கண்களில் மகிழ்ச்சி கலந்த பய ரேகை சூடி,
நெஞ்சினில் பந்தய குதிரையின் வேகம் கூடி
பரவசத்துடன் கூடிய அவசரத்துடன் ஓடி
என் இருக்கையை ஆர்வத்துடன் நாடி
பணி செய்யும் என் முதல் வேலை
நிம்மதி கூடிய இன்பத்தை தருவிக்கும் வேலை(ளை)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *